پدافند غیرعامل - مدت دوره 12 ساعت
2036
  • 03:00
  • 6 فصل
  • تعیین نشده
  • گواهینامه ندارد
110,000تومان
پیش نیازهای درس
  • ندارد
آنچه خواهید آموخت
  • ایجاد امنیت درجامعه و کشور در گرو تفهیم کامل اصول پدافند غیرعامل در اجتماع و آگاهی دادن از تهدیدات و خطرات موجود به جامعه و ارائه راهکارهای مقابله با این تهدیدات می باشد. پدافند غیر عامل یعنی قابلیت تامین امنیت روانی جانی و مالی افراد با پیش بینی اقدامات ایمنی ، امنیتی و احتیاطی در برابتر خطترات و تهدیدات، که امری صلح طلبانه، فطری و دفاعی در کل بشریت می باشد.
  • بر این اساس گام نخست در پیاده سازی ضوابط پدافند غیرعامل و متعاقبا مصون سازی کشور در برابر تهدیدات، فرهنگ سازی اصولی و ارائه آموزشهای هدفمند در جامعه می باشد.
محتوای درس
مبانی نظری
1 بخش اول 05:00
2 بخش دوم 05:10
3 بخش سوم 05:29
4 بخش چهارم 08:00
5 محتوای PDF چهار بخش مبانی نظری
برای انتقال به صفحه آزمون کلیک کنید.
تهدید شناسی
1 بخش اول 09:18
2 بخش دوم 08:06
3 بخش سوم 09:25
4 بخش چهارم 09:07
5 محتوای PDF چهار بخش تهدید شناسی
برای انتقال به صفحه آزمون کلیک کنید.
تهدید اقتصادی
1 بخش اول 17:52
2 بخش دوم 13:31
3 بخش سوم 15:39
4 بخش چهارم 09:11
5 بخش پنجم 08:51
6 محتوای PDF پنج بخش تهدید اقتصادی
برای انتقال به صفحه آزمون کلیک کنید.
تهدید سایبری
1 بخش اول 15:54
2 بخش دوم 05:29
3 بخش سوم 13:47
4 بخش چهارم 13:25
5 بخش پنجم 15:19
6 بخش ششم 13:37
7 محتوای PDF شش بخش تهدید سایبری
برای انتقال به صفحه آزمون کلیک کنید.
محتوای PDF کل دوره پدافند غیرعامل
1 محتوای PDF کل دوره پدافند غیرعامل
پدافند غیر عامل آزمون پایانی

فایل های تمرینی