راهکارهای ارتقای بهره وری در سازمان ها
923
  • 01:00
  • 4 فصل
  • متوسط
  • گواهینامه ندارد
80,000تومان
آنچه خواهید آموخت
  • بهبود کیفی عامل کار، کسب مهارتهای جدید وشناسایی عوامل دیگر به سازمان کمک می کند در جهت ارتقای خود تلاش کند. امروزه بهره وری فراتر از یک معیار و شاخص اقتصادی است و به عنوان یک رویکرد جامع، فرهنگ و نگرش نظام گرا و یک کل مرکب از همه اجزا مطرح است، به طوری که می تواند هر یک از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، سازمان و یا افراد را تحت تاثیر متقابل قرار دهد. بهره وری یکی از موضوعهای اساسی است که در سطوح مختلف و در فعالیتهای گوناگون بشری، سابقه چند صد ساله دارد و اهمیت آن در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و صنعتی به شدت مورد تاکید قرار گرفته است. هدف این مطالعه شناسایی مؤثرترین عامل­ها برای ارتقای بهره­وری سازمان می­باشد.
محتوای درس
تعریف، اهمیت و عوامل موثر در بهره وری
1 تعریف، اهمیت و عوامل موثر در بهره وری تعریف، اهمیت و عوامل موثر در بهره وری 14:58
شیوه های افزایش بهره وری
1 بخش اول شامل مدیریت فرایندها- شاخص های کلیدی عملکرد- جذب و استخدام 17:22
2 بخش دوم شامل اجتماعی سازی افراد جدید- فرایند آموزش 07:57
3 بخش سوم مدیریت عملکرد 08:52
4 بخش چهارم شامل اهداف و برنامه ها- حقوق و دستمزد- بهداشت جسمی و روانی کارکنان 16:59
افزایش بهره وری و سیستم سازی
1 بخش اول افزایش بهره وری و سیستم سازی -بخش اول 16:59
2 بخش دوم افزایش بهره وری و سیستم سازی- بخش دوم 17:15
3 بخش سوم انتخاب نرم افزار 11:52
چه مواردی را برای بهره وری یادداشت کنیم؟
1 چه مواردی را برای بهره وری یادداشت کنیم؟ چه مواردی را برای بهره وری یادداشت کنیم؟ 11:45

فایل های تمرینی