انگیزش و رقابت
786
  • 01:00
  • 3 فصل
  • متوسط
  • گواهینامه ندارد
75,000تومان
آنچه خواهید آموخت
  • در این دوره ضمن بیان مقدمه ای درباره اهمیت ایجاد انگیزش در کارکنان سازمان، بر متفاوت بودن نیازهای انگیزشی آنان در تجویز برنامه های انگیزشی تاکید می شود. در ادامه مهمترین برنامه های سازمانی برای ایجاد، افزایش و تقویت انگیزش کارکنان در سطوح مختلف سازمانی و اداری مطرح و توصیف می شود. تاکید این دوره نیز بر ارایه تکنیک هایی است که درخصوص برنامه هایی همچون مدیریت مبتنی بر هدف، تعدیل در رفتار، مشارکت کارکنان، برنامه های مبتنی بر حقوق متغیر، برنامه های پرداخت بر اساس مهارت شایستگی و بالاخره برنامه های مزایای انعطاف پذیر موثر واقع می شوند. انگیزش از موضوعات و مفاهیم اساسی در مدیریت سرمایه ای انسانی بوده و آثار و نوشته های بسیاری در خصوص انگیزش از سوی دانشمندان مختلف مطرح شده که در آنها هم از نظر تیوریک و هم از نظر تجربی، فنون انگیزشی مورد استفاده توسط مدیران برای بهبود عملکرد افراد مورد بحث و بررسی گرفته است. نظریه پردازان کلید موفقیت سازمانی را مدیریت موثر نیروی انسانی می دانند و با وجود حرکت سریع سازمان ها به سوی فن آوری، نقش انسان به عنوان عامل حیاتی و استراتژیک سازمان بیش از بیش مورد توجه قرار گرفته است. از اینرو جلب رضایت کارکنان و علاقمند کردن بیشتر آنها به شغل مورد تصدی و در نتیجه برآورده شدن اهداف سازمانی از اهمیت خاصی برخوردار است.
محتوای درس
تعریف انگیزش و تفاوت آن با تشویق
1 تعریف انگیزش و تفاوت آن با تشویق 14:18
هرم مازلو و تکنیک های ایجاد انگیزه
1 هرم مازلو و تکنیک های ایجاد انگیزه 17:44
تعالی سازمانی و رسیدن به اهداف استراتژیک
1 تعالی سازمانی و رسیدن به اهداف استراتژیک 21:08

فایل های تمرینی