تشریح نظام مدیریت پاسخگویی
  • 01:56
  • 11 فصل
  • تعیین نشده
  • گواهینامه ندارد
50,000تومان
پیش نیازهای درس
آنچه خواهید آموخت
  • پاسخگویی یکی از چالش هایی است که دولت ها امروزه با آن مواجه هستند. امروزه دولت ها بایستی نسبت به خط مشی ها و اقداماتشان پاسخگو باشند. هر دولتی نیازمند یک سیستم پاسخگو است و لازمه دموکراسی، داشتن یک سیستم پاسخگویــی مناسب است. سازمان های دولتی، به وسیله مردم و برای مردم ایجاد می شوند و می بایست در برابر آنها پاسخگو باشند.
محتوای درس
تعریف و اهمیت پاسخگویی و مدیریت پاسخگو
1 تعریف و اهمیت پاسخگویی و مدیریت پاسخگو 26:32
اصول حاکم بر مدیریت پاسخگو
1 اصول حاکم بر مدیریت پاسخگو 08:17
رویکردهای پاسخگویی
1 رویکردهای پاسخگویی 12:57
نشانه ها و نتایج مثبت مدیریت پاسخگویی
1 نشانه ها و نتایج مثبت مدیریت پاسخگویی 11:32
نشانه ها و تبعات منفی عدم پاسخگویی
1 نشانه ها و تبعات منفی عدم پاسخگویی 10:09
کارکردهای مدیریت پاسخگویی
1 کارکردهای مدیریت پاسخگویی 07:15
از کارکردهای مدیریت پاسخگو
1 از کارکردهای مدیریت پاسخگو 09:32
به چه کسانی باید پاسخگو باشیم؟
1 به چه کسانی باید پاسخگو باشیم؟ 05:37
نظام پاسخگویی رامزک و مارک بونز
1 نظام پاسخگویی رامزک و مارک بونز 09:08
اصول مبانی مدیریت پاسخگویی
1 اصول مبانی مدیریت پاسخگویی 12:39
الگوهای حکمرانی خوب
1 الگوهای حکمرانی خوب 03:10

فایل های تمرینی