Microsoft Word 2019
918
  • 04:55
  • 33 فصل
  • متوسط
  • گواهینامه ندارد
700,000تومان
آنچه خواهید آموخت
  • در انتهای این بخش با نرم افزار Word اشنا شده اید، تنظیمات فونت، پاراگراف ، رسم جدول، ایجاد سبک ، تنظیمات صفحه ، قرار دادن عکس و شکل و SmartArt در داخل سند از مواردی است که در این بخش اموزش دیده¬اید. در انتهای این بخش می¬توانید ، گرفتن غلطهای املایی و گرامری یک سند را بگیرید ، متنی را جستجو و با کلمه دیگر جایگزین کنید. قرار دادن سر صفحه و پاصفحه در داخل سند از موارد مهمی است که در این بخش اموزش دیده¬اید. و ادغام پستی اخرین مبحث آموزشی است که توضیح داده شده است که از کاربردی¬ترین موضوعات داخل نرم افزار Word است.
محتوای درس
معرفی دوره
بخش اول
1 باز کردن و اشنایی با محیط نرم افزار، ذخیره کردن و تعیین مکان پیش فرض 14:04
بخش دوم
1 معرفی Quick Access و معرفی کلیدهای اصلی 08:04
بخش سوم
1 Zoom یک فایل، تغییر واحد اندازه¬گیری فایل، تعیین جهت پیش فرض فایل 12:25
بخش چهارم
1 نمایش همزمان چند فایل 08:36
بخش پنجم
1 قرار دادن شماره سطر بدست اوردن اطلاعات سند معرفی Mini Toolbar و حذف آن 07:17
بخش ششم
1 استفاده از صفحه کلید در انتخاب و حرکت در داخل سند 08:54
بخش هفتم
1 معرفی پاراگراف ، و پاک کردن پاراگراف، دکمه Show/Hide ، گروه Font 14:19
بخش هشتم
1 معرفی کادر محاوره¬ای Font و مخفی کردن متن 08:41
بخش نهم
1 Format painter ، کپی و جابه¬جا کردن متن 04:28
بخش دهم
1 قالب بندی سند، تنظیمات پاراگراف 15:28
بخش یازدهم
1 آموزش Border and Shading، آموزش Page Border 09:59
بخش دوازدهم
1 آموزش Watermark، تغییر رنگ صفحات سند 07:02
بخش سیزدم
1 قرار دادن Symbol، ایجاد Page Break و پاک کردن صفحات اضافی 12:20
بخش چهاردهم
1 قرار دادن شماره صفحه و تنظیمات آن 06:19
بخش پانزدهم
1 معرفی Header& Footer برای سند 07:13
بخش شانزدهم
1 قرار دادن سرصفحه و پاصفحه برای صفحات فرد و زوج 07:55
بخش هفدهم
1 رسم جدول، انتخاب در جدول و رنگ امیزی سلولهای جدول 09:32
بخش هجدهم
1 ادغام سلولها، تقسم سلولها، تغییر رنگ خطوط سلولها، رسم خط جدید 09:36
بخش نوزدهم
1 اضافه کردن و پاک کردن سطر و ستون 06:25
بخش بیستم
1 تغییر سایز سلول، تکرار ردیف در بالای تمام صفحات ، اندازه-کردن جدول به محتویات داخل آن، تعین موقعیت جدول 11:04
بخش بیست و یکم
1 قرار دادن عکس در داخل سند 11:27
بخش بیست و دوم
1 رسم شکل و پاک کردن آن 07:47
بخش بیست و سوم
1 گروه کردن شکلها ، معرفی Text box و معرفی WordArt 07:18
بخش بیست و چهارم
1 چگونگی رسم Smart Art 05:51
بخش بیست و پنجم
1 قرار دادن شماره و بولت در ابتدای پاراگرافها، برش دستی سطر 06:45
بخش بیست و ششم
1 تعریف و ایجاد سبک 08:24
بخش بیست و هفتم
1 جستجو و جایگزین کردن متن 07:33
بخش بیست و هشتم
1 گرفتن غلطهای گرامری و املایی 04:35
بخش بیست و نهم
1 چاپ 07:04
بخش سی ام
1 آموزش ادغام پستی 09:53
بخش سی و یکم
1 ادامه آموزش ادغام پستی 05:48
آزمون پایانی

فایل های تمرینی