آیین نگارش و مکاتبات اداری
  • 01:55
  • 8 فصل
  • متوسط
  • گواهینامه ندارد
65,000تومان
پیش نیازهای درس
آنچه خواهید آموخت
  • مکاتبات اداری پیش از هر چیز، وسیله ای ارتباطی در ارتباطات انسانی و ابزار انتقال مفاهیم است، لذا نوشتن نامه نیز همانند ابزارهای زبانی دیگر، وسیله ای است برای بیان منظور و مقصود هر فرد و ارتباط با سایر افراد.
  • نقش مکاتبات اداری در جریان امور به سرنوشت سازمان از نظر موفقیت یا شکست آن بستگی دارد. بدین معنا که با کوچک ترین اشتباهی در نگارش یک نامه امکان از دست رفتن فرصت و منافع سازمان و یا بیان بهتر یک مطلب و زیبایی نوشتار یا رعایت نکاتی در نوشتار اداری به ارتقای مالی، اداری و معنوی سازمان و کارمند منجر گردد.
محتوای درس
فصل اول
1 شناخت نگارش و انواع سبک آن 09:06
فصل دوم
1 انواع نامه 08:42
فصل سوم
1 تعریف سند و مشخصات آن 10:09
فصل چهارم
1 ویژگی ها و مشخصات نامه های اداری 30:54
فصل پنجم
1 روش های عنوان بندی در مکاتبات اداری 16:13
فصل ششم
1 نشان گذاری 19:59
فصل هفتم
1 انواع نامه های اداری 05:56
فصل هشتم
1 انواع نامه از لحاظ زمان اقدام و به کارگیری اعداد در نامه ها 13:34

فایل های تمرینی