مرور وب و ارتباطات
  • 02:10
  • 22 فصل
  • متوسط
  • گواهینامه ندارد
20,000تومان
پیش نیازهای درس
آنچه خواهید آموخت
  • در انتهای این بخش می توانید صفحات وب را مشاهده کنید، از طریق اینترنت جستجو کنید، با مفاهیم وبلاگ، پادکست، فروم آشنا شدید.
  • چگونگی ذخیره کردن یک عکس از اینترنت و ذخیره کردن یک صفحه وب را اموزش دیده¬اید. ایمیل بسازید و کار با ایمیل را اموزش دیده اید.
محتوای درس
معرفی دوره
فصل اول
1 تعریف اینترنت و معرفی آدرس معرفی مرورگر 13:02
فصل دوم
1 باز کردن یک صفحه، ذخیره عکس در داخل کامپیوتر معرفی Link 08:09
فصل سوم
1 روش ذخیره یک صفحه وب و باز کردن Link 06:22
فصل چهارم
1 تغییر صفحه ورود مرورگر 04:43
فصل پنجم
1 بازکردن صفحه وب در یک پنجره خصوصی، عوض کردن صفحه وب دکمه Home 08:47
فصل ششم
1 معرفی گزینه های Zoom، و معرفی Favorite و قرار دان یک صفحه در داخل آن 09:29
فصل هفتم
1 جستجو کلمه در یک صفحه وب 05:05
فصل هشتم
1 ترجه از طریق Google فارسی کردن صفحه وب Google 07:16
فصل نهم
1 معرفی Pup-up، معرفی فروم، معرفی وبلاگ ، معرفی پادکست و اشتراک ویدئو 12:00
فصل دهم
1 ترفندهای Google 06:35
فصل یازدهم
1 آشنایی با History، تعریف دانلود و اپلود 09:11
فصل دوازدهم
1 معرفی موتورهای جستجو 03:26
فصل سیزدهم
1 جستجو از طریق Google 14:01
فصل چهاردهم
1 آشنایی و معرفی Email 04:15
فصل پانزدهم
1 ایجاد Email و معرفی پوشه های آن 07:11
فصل شانزدهم
1 معرفی کادرهای CC،BCCو To - تغییر ایمیل از حالت خوانده نشده به خوانده شده و برعکس 08:11
فصل هفدهم
1 ارسال ایمیل معرفی Draft، Sent item 07:41
فصل هجدهم
1 پاک کردن ایمیل - ایجاد پوشه جدید در ایمیل 10:10
فصل نوزدهم
1 جستجو در ایمیل - ایجاد Contact - ذخیره ایمیل در Draft 05:37
فصل بیستم
1 اشننایی با محیط Gmail 07:53
فصل بیست و یکم
1 آشنایی با محیط Yahoo 04:43

فایل های تمرینی