Microsoft Excel 2019
1238
  • 06:08
  • 24 فصل
  • متوسط
  • گواهینامه ندارد
100,000تومان
پیش نیازهای درس
  • مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها
آنچه خواهید آموخت
  • آشنایی اولیه با نرم افزار و معرفی اجزای یک فایل اکسل ، فرمت سلولها ، ورود اطلاعات، Autofill، مطلق کردن یک سلول ، محاسبات و معرفی توابع و کار بر روی آنها، معرفی خطاهای محاسباتی، چگونگی چاپ در نرم افزار Excel و رسم نمودار را خواهید آموخت.
محتوای درس
معرفی دوره
1 معرفی دوره 02:55
فصل اول
1 باز کردن فایل، ایجاد فایل، آشنایی با محیط کاری،بستن فایل،تغییر تم آفیس، ذخیره سند با فرمت های دیگر 17:56
فصل دوم
1 ایجادکردن فایل جدید، باز کردن فایل موجود، تغییر نام کاربری، ایجاد Sheet، معرفی ستون، ردیف و سلول، روش منتقل شدن به یک سلول 08:15
فصل سوم
1 نمایش و مخفی کردن ستونها و ردیفها، تغییر رنگ خطوط سلولها، ورود اطلاعات و انتخابهای سلولهای همجوار و غیر همجوار، تغییر جهت Sheet 19:44
فصل چهارم
1 معرفی کلیدهای میانبر، گروه کردن Sheetها، فارسی کردن اعداد، تعیین جهت کلید Enter ،کار بر روی Sheet مانند تغییر نام، پاک کردنSheet 19:19
فصل پنجم
1 کپی کردن Sheet، نمایش ندادن نام Sheetها، تعداد Sheetهای پیش فرض،نمایش ندادن Scroll Bar 14:48
فصل ششم
1 نماهایFreeze ،Window کردن ستون و ردیف، قرار دادن Comment، فرامین Undo ،Redo، تغییر Zoom 16:31
فصل هفتم
1 ویرایش محتویاتسلول، پاک کردن محتویات سلول، استفاده از کلیدهای جهتی برای حرکت در داخل Sheet، معرفی کلید Ctrl+End 10:56
فصل هشتم
1 تغییرات Font، تایپ توان و اندیس،Merge Cells ،Alignment 14:36
فصل نهم
1 معرفی Format Cells، رسم کادر(Border )، Wrap Text 10:32
فصل دهم
1 معرفی و انجام Autofill، و انجام Flash Fill 17:06
فصل یازدهم
1 محاسبات اولیه در اکسل، وابسته کردن یک سلول به سلول دیگر 08:47
فصل دوازدهم
1 استفاده از توابع در اکسل، تابع AutoSum 09:33
فصل سیزدهم
1 معرفی توابع Average ،Sum 14:35
فصل چهاردهم
1 توابع ،Max،Min ،Count،CountA،CountifوCountBlank 17:24
فصل پانزدهم
1 معرفی سلول نسبی و سلول مطلق 14:33
فصل شانزدهم
1 بخش اول آموزش فرمت شرطی Conditional Formatting 10:57
2 بخش دوم ادامه آموزش فرمت شرطی Conditional Formatting 10:39
فصل هفدهم
1 بخش اول معرفی و آموزش تابع IF 27:36
2 بخش دوم ادامه آموزش تابع IFو معرفی خطاهای محاسباتی 24:42
فصل هجدهم
1 معرفی فرمت اعداد 15:36
فصل نوزدهم
1 چاپ در اکسل و معرفی تابع Round 21:28
فصل بیستم
1 رسم نمودار (Chart) 15:35
فصل بیست و یکم
1 ادامه آموزش رسم نمودار 07:23
فصل بیست و دوم
1 مرتب کردن (Sort)، جستجو و جایگزین کردن(Find And Replace)، گرفتن غلطهای املایی 10:19
آزمون پایانی

فایل های تمرینی