Microsoft PowerPoint 2019
  • 03:45
  • 16 فصل
  • متوسط
  • گواهینامه ندارد
20,000تومان
پیش نیازهای درس
آنچه خواهید آموخت
  • آنچه در PowerPoint خواهید آموخت.
  • معرفی و آشنایی اولیه با نرم افزار و اجزا آن، معرفی نماهای موجود در یک فایل و روش نمایش فایل و ارائه مطلب، فرمت اسلایدها و متنها، قرار دادن Theme، قرار دادن Transition برای اسلایدها ، Animation برای موضوعات داخل اسلاید، ذخیره کردن در فرمتهای مختلف ، معرفی Slide master ، چگونگی چاپ در نرم افزار PowerPoint و گزینه¬های Action و Hyperlinkرا خواهید آموخت.
محتوای درس
معرفی دوره
1 معرفی دوره 02:16
بخش اول
1 معرفی نرم افزار ، باز کردن پنجره نرم افزار، شناسایی محیط کاری، ایجاد یک فایل جدید 12:28
بخش دوم
1 معرفی اسلاید عنوان ، معرفی Placeholder ،تایپ متن در Placeholder ،اضافه کردن اسالید جدید، تغییر جهت نمایش اسلایدها، مخفی کردن اسلایدها، ورود به نمای نمایش، حرکت بین اسلایدها 15:08
بخش سوم
1 کپی فرمت ، کپی اسلاید، تغییرات بر روی Placeholder ، تغییرات Font 10:31
بخش چهارم
1 تراز بندی متن Placeholder ،Bullets و Numbering ،کپی و انتقال متن بین Placeholderها، تغییرات Paragraph 11:44
بخش پنجم
1 معرفی نماهای موجود در PowerPoint ،قرار دادن شماره اسلاید، تاریخ و پاصفحه، معرفی Master Slide ،نوشتن متن و قرار دادن عکس در تمام اسلایدها 15:42
بخش ششم
1 ذخیره کردن اسلایدها، تغییر سایز اسلایدها تغییر زمینه اسلایدها و معرفی Theme برای اسلایدها 19:16
بخش هفتم
1 اضافه کردن شکل (Shape )به اسلاید، رسم جدول گروه کردن شکلها، نوشتن متن بر روی شکل، تعیین موقعیت شکل 15:41
بخش هشتم
1 قرار دادن عکس، نمودار و Art Smart در داخل اسلاید و تغییر فرمت آنها 15:31
بخش نهم
1 قرار دادن Transition و Animation برای اسلایدها، تکرار انیمیشن، حرکت معکوس انیمیشن و Effect برا ی انیمیشن 12:29
بخش دهم
1 ادامه قرار دادن انیمیشن ، تعیین سرعت انیمیشن، چگونگی شروع انیمیشن، کپی انیمیشن 12:29
بخش یازدهم
1 معرفی Trigger برای اجرای انیمیشن، قرار دادن صدا برای انیمیشن، چگونگی اجرای انیمیشن برای متن 22:37
بخش دوازدهم
1 چگونگی چاپ در نرم افزار PowerPoint ،معرفی Handout Notes Master وMaster 13:30
بخش سیزدهم
1 معرفی Hyperlink ،Actions 13:12
بخش چهاردهم
1 اضافه کردن دستور به Toolbar Access Quickو اضافه یک زبانه و گروه جدید 06:01
بخش پانزدهم
1 WordArt ،تصحیح غلطهای املایی و اسلایدها 06:53

فایل های تمرینی