Microsoft Office Access 2019
601
  • 04:10
  • 21 فصل
  • متوسط
  • گواهینامه ندارد
670,000تومان
آنچه خواهید آموخت
  • معرفی بانک اطلاعاتی و آشنایی با نرم افزارAccess ، طراحی و ایجاد جدول، ایجاد ارتباط بین جداول،طراحی و ایجاد Query
  • طراحیForm ، طراحی و ایجاد Report راخواهید آموخت.
محتوای درس
معرفی دوره
1 معرفی دوره 01:43
فصل اول
1 معرفی و آشنایی با پایگاه داده و تعریف Fieldو Recordو ایجاد فایل جدیدرا خواهید آموخت 10:27
فصل دوم
1 با برنامه Access آشنامی شوید و ساختار نرم افزار را اموزش می بینید 06:35
فصل سوم
1 روش ایجاد جدول در نمای طراحی، ایجاد فیلد و رکورد و تایپ رکورد در جدول و حرکت بین رکوردها ، ذخیره کردن جدول را آموزش می بینید. 12:45
فصل چهارم
1 معرفی ورودیهای فیلد، (Data Type) در نمای طراحی جدول مانند Short text,Yes/No،Lookup Wizardو... تایپ فرمول در جدول را آموزش می بینید. 15:20
فصل پنجم
1 کار بر روی فیلدها در نمای Datasheetو تغییر جهت حرکت کلید Enterرا خواهید آموخت. 10:14
فصل ششم
1 خاصیتهای فیلد برای ورودیهای Numberو Short textو تعریف Captionرا خواهید آموخت. 14:30
فصل هفتم
1 خاصیتهای فیلد برای ورودیهای Date/time ،Currencyتعریف Validation Rule ،Validation Text،Required ،Allow zero length ،Default Valueو Indexدر نمای طراحی را خواهید آموخت. 20:32
فصل هشتم
1 تعریف Input Maskبرای ورودی Short textو کاراکترهای آن را خواهید آموخت. 16:09
فصل نهم
1 جستجو وفیلتر کردن رکوردها و ذخیره کردن فیلتر در قالب Queryو کپی یک جدول را خواهید آموخت. 17:52
فصل دهم
1 چگونگی طراحی Queryو قراردادن شرط برای ورودی Yes/NoوورودیShortTextرا خواهید آموخت. 10:51
فصل یازدهم
1 خارچ کردن شرط از Query، استفاده از Nullو Not Nullدر طراحی Query، نمایش بیش از یک اطلاعات از یک فیلد خارج کردن بیش از یک شرط از یک فیلد را خواهید آموخت. 16:12
فصل دوازدهم
1 محاسبات در طراحی Query، ایجاد Queryپارامتری و قرار دادن چند شرط در Criteriaو Orرا خواهید آموخت. 13:23
فصل سیزدهم
1 تعریف ارتباط بین جداول (Relationship)و معرفی انواع ان و کاربرد ارتباط بین جداول را خواهید آموخت. 10:47
فصل چهاردهم
1 روش ایجاد ارتباط ، یک به یک، یک به چند و چند به چند بین جداول و ورودی Attachmentرا خواهیدآموخت. 22:37
فصل پانزدهم
1 ایجاد فرم از روش Wizard و طراحی و تغییر فرمت فرم، نوشتن متن در داخل فرم معرفی سر صفحه و پا صفحه فرم و صفحات را خواهید آموخت. 12:45
فصل شانزدهم
1 قرار دادن عکس در داخل فرم ، عوض کردن Background در فرم ، تغییر حرکت کلید Tabدر فرم ، قرار دادن کلید عملیاتی در فرم را خواهید آموخت. 11:05
فصل هفدهم
1 ایجاد فرم و Sub Form،ورودی Ole object، ایجاد گزارش و گروه بندی گزارش و معرفی اجزای گزارش در نمای طراحی و تغییر فرمت در گزارش را خواهید آموخت. 11:53
فصل هجدهم
1 فرمول نویسی در گزارش را خواهید آموخت. 06:25
فصل نوزدهم
1 طراحی یک گزارش، ارسال جدول از اکسس به اکسل و برعکس را خواهید آموخت. 08:32
آزمون پایانی

فایل های تمرینی