اتوکد دوبعدی
1212
  • 04:05
  • 32 فصل
  • پیشرفته
  • گواهینامه ندارد
95,000تومان
آنچه خواهید آموخت
  • در بازار کار جمع کردن یک پرورژه با سرعت بالا و دقت کافی بسیار مهم هست که با نرم افزار اتوکد AutoCAD که از مهمترین و پرکاربردترین نرم افزارهای طراحی های دو و سه بعدی به شمار می رود انجام دهیم. در این دوره می توانیم طرحی که در ذهم داریم با انواع دستورات و فرمانها در هر ابعاد و هر اندازه در صفحه کاغذ ترسیم کنیم.
محتوای درس
تیزر
1 تیزر 01:05
معرفی دوره
1 معرفی دوره 01:52
فصل اول
1 معرفی فضای نرم افزار 04:20
فصل دوم
1 تعریف فایل جدید- فرمان New ، کادر Template ، مشخص کردن فایل Metric و English 01:53
فصل سوم
1 نحوه ذخیره فایل 01:29
فصل چهارم
1 Absolute , Relative , Direct Distance , Osnap , Polar , Polar Tracking 14:42
فصل پنجم
1 فرمان Circle روشهای ترسیم دایره با فرمان Osnap مربوط به دایره 07:10
فصل ششم
1 فرمان Arc 05:26
فصل هفتم
1 فرمان Trim 02:15
فصل هشتم
1 فرمان Extend 01:06
فصل نهم
1 فرمان Move 01:58
فصل دهم
1 فرمان Copy 01:44
فصل یازدهم
1 Rectangle روشهای ترسیم چهارضلعی با فرمان Osnap مربوط به چهارضلعی 05:03
فصل دوازدهم
1 Measure , Divide , Point Style , Point 04:28
فصل سیزدهم
1 فرمان Array Rectangular Array - Polar Array - Path Array 12:10
فصل چهادهم
1 فرمان Polygon 03:26
فصل پانزدهم
1 فرمان Offset 04:28
فصل شانزدهم
1 خصوصیات موضوعات 06:39
فصل هفدهم
1 فرمان Layer 06:43
فصل هجدهم
1 فرمان Fillet و گزینه های مربوط به آن و نکته های این فرمان 05:25
فصل نوزدهم
1 فرمان Chamfer و گزینه های مربوط به آن و نکته های این فرمان 04:03
فصل بیستم
1 فرمان Scaleو گزینه های مربوط به آن و نکته های این فرمان 06:27
فصل بیست و یکم
1 فرمان Rotate و گزینه های مربوط به آن و نکته های این فرمان 04:15
فصل بیست و دوم
1 فرمان Mirror 03:08
فصل بیست و سوم
1 روشهای انتخاب موضوع/ Select Object 05:38
فصل بیست و چهارم
1 فرمان Stretch 02:40
فصل بیست و پنجم
1 فرمان Hatch 07:35
فصل بیست و ششم
1 Text Style , Text 05:16
فصل بیست و هفتم
1 Design Center , Block , WBlock . Insert , 06:55
فصل بیست و هشتم
1 Dimension 04:31
2 Dimension Style -1 10:19
3 Dimension Style -2 06:38
فصل بیست و نهم
1 Plot 05:51
جمع بندی دوره
1 جمع بندی دوره 01:06

فایل های تمرینی