مهارتهای ارتباط موثر
  • 08:53
  • 10 فصل
  • متوسط
  • گواهینامه ندارد
45,000تومان
پیش نیازهای درس
آنچه خواهید آموخت
  • ارتباط موثر با دیگران و بهبود روابط بین فردی یک امر ضروری برای هر فردی است. بسیاری از ما بزرگترین لطمه‌های زندگی خود را زمانی می‌خوریم که نمی‌توانیم به درستی یک ارتباط موثر کاری یا عاطفی داشته باشیم و ارتباط خود را با فرد مقابل به درستی مدیریت کنیم.
محتوای درس
تیزر
فصل اول
1 اهمیت ارتباط موثر 07:58
فصل دوم
1 تعریف ارتباط 09:24
فصل سوم
1 گوش دادن فعال و موانع درست گوش دادن 04:37
فصل چهارم
1 اصول یک ارتباط موفق 03:40
فصل پنجم
1 موانع برقراری ارتباط 05:51
فصل ششم
1 همدلی و پذیرش 08:52
فصل هفتم
1 مذاکره و مهارت حل اختلاف 05:49
فصل هشتم
1 قواعد جلسه 08:44
فصل نهم
1 مهارت مذاکره و مجادله 14:48

فایل های تمرینی