تحلیل و طراحی سیستم
  • 03:06
  • 16 فصل
  • متوسط
  • گواهینامه ندارد
50,000تومان
پیش نیازهای درس
آنچه خواهید آموخت
  • تجزیه تحلیل سیستم عبارت است از شناخت جنبه‌های مختلف سیستم و آگاهی از چگونگی عملکرد اجزای تشکیل دهنده سیستم و بررسی نحوه و میزان ارتباط بین اجزاء آن، به منظور دست یابی به مبنایی جهت طرح و اجرای یک سیستم مناسب تر است تجزیه و تحلیل به ما کمک می‌کند تا موقعیت فعلی سازمان را به خوبی درک کنیم، از جریان کار مطلع شویم و آن را مورد ارزیابی قرار دهیم و برای رفع نارسائی‌ها و مشکلات، بهترین راه حل را انتخاب و توصیه کنیم. طﺮح رﻳﺰی ﺳﺎﺧﺘﺎر (organizational designing) ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻳﻚ اﺳﺘراﺗﮋی و ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺸﺨﺺ(ﻣﻔﺮوض) ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ گردد. ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ که در ﻃﺮح رﻳﺰی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻧﻘﺶ اﻳﻔﺎ میﻛﻨﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻧﻮع ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی، اﻧﺪازه سازمان، ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، اﺳﺘﺮاﺗﮋی سازمان و ﺣﺘﻲ روﻳﺪادﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ. ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی موثر در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎن، اﻳﺴﺘﺎ ﻧﺒﻮده و در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﭘﻮﻳﺎﺋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﻳﻜﺒﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرا ﻧﻤﻮدن ﺳﺎﺧﺘﺎر سازمان‌ها اﻗﺪام ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺠﺪد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ متغیرها و ﻋﻮاﻣﻞ تاثیرﮔﺬار ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. در ﻣﻮاردی که ساختار سازمانی قابلیت انعطاف ندارد و سازمان نمی‌تواند خود را با تغیرات تطابق دهد، سیر سقوط خود را آغاز خواهد کرد. بنابراین طرح ریزی ساختار سازمانی موضوعی است که مدیران در تمام سطوح مدیریت به صوت عام باید نسبت به آن اقدام لازم را انجام دهند.
محتوای درس
تیزر
فصل اول
1 نگاه کلی 09:35
فصل دوم
1 تعاریف ابتدایی 15:42
فصل سوم
1 مراحل تبدیل سیستم قدیم به جدید 09:49
فصل چهارم
1 سه نکته مهم اصلی در شروع یک پروژه 12:23
فصل پنجم
1 مدل های فرآیندی 09:19
فصل ششم
1 دو رویکرد متفاوت در طراحی و توسعه سیستم های نرم افزاری 13:50
فصل هفتم
1 قرار دادن رفتارها و روش ها و .... داخل یک کپسول 04:47
فصل هشتم
1 اصطلاحات 11:00
فصل نهم
1 بررسی دو متدلوژی شی گرایی و ساخت یافته 11:52
فصل دهم
1 روندهای کاری اصلی 16:00
فصل یازدهم
1 تکنیک های مدلسازی اطلاعات 07:02
فصل دوازدهم
1 انواع موجودیت 07:20
فصل سیزدهم
1 ابزارهای طراحی 15:31
فصل چهاردهم
1 قسمت های مختلف نرم افزار 17:02
فصل پانزدهم
1 کلیاتی از نرم افزار Visio 24:44

فایل های تمرینی