فرهنگ سازمانی
  • 02:00
  • 11 فصل
  • متوسط
  • گواهینامه ندارد
0تومان
پیش نیازهای درس
آنچه خواهید آموخت
  • فرهنگ سازمانی به‌عنوان مجموعه‌ای از باورها و ارزشهای مشترک بر رفتار و اندیشۀ اعضای سازمان اثر می‌گذارد و می‌توان نقطه شروعی برای حرکت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آید. فرهنگ سازمانی از اساسی‌ترین زمینه‌های تغییر و تحول در سازمان است نظر به اینکه برنامه‌های جدید تحول بیشتر به تحول بنیادی سازمانی نگاه می‌کند از این‌ رو هدف این برنامه‌ها تغییر و تحول فرهنگ سازمان به‌عنوان زیربنا به بستر تحول است.
محتوای درس
تیزر
1 معرفی 02:34
فصل اول
1 تعریف فرهنگ سازمانی 07:49
فصل دوم
1 کاربرد فرهنگ 14:38
فصل سوم
1 انواع کارکرد فرهنگ 16:41
فصل چهارم
1 فرهنگ سازمانی سیستمی 10:33
فصل پنجم
1 ویژگی های فرهنگ سازمانی 16:45
فصل ششم
1 10 ویژگی فرهنگ سازمانی برای سنجش میزان تعهد کارکنان 08:05
فصل هفتم
1 عوامل و اجزای فرهنگ سازمانی 08:59
فصل هشتم
1 عواملی که در ایجاد فرهنگ نقش دارند 07:58
فصل نهم
1 انواع فرهنگ سازمانی 11:10
فصل دهم
1 جو سازمانی و تفاوت آن با فرهنگ سازمانی 08:22

فایل های تمرینی