تفکر سیستمی
1598
  • 01:30
  • 8 فصل
  • متوسط
  • گواهینامه ندارد
350,000تومان
آنچه خواهید آموخت
  • تفکر سیستمی یکی از مهارت‌های ضروری برای درک، شناخت، تجزیه‌وتحلیل و در نهایت تصمیم‌گیری درخصوص نحوه تعامل با محیط بیرونی و درونی یک سیستم است. امروزه مهارت تفکر سیستمی به یک مهارت اجتناب‌ناپذیر برای مدیران و کارشناسان سازمان‌ها تبدیل شده است.
محتوای درس
فصل اول
1 تعریف و نکات سیستم 11:36
فصل دوم
1 مثالهایی از انواع مختلف یک سیستم 12:40
فصل سوم
1 ضرورت نگاه سیستمی 13:31
فصل چهارم
1 مشکل سیستمی چیست؟ 09:11
فصل پنجم
1 روش تحلیل سیستم 12:54
فصل ششم
1 اثر کبرا 05:57
فصل هفتم
1 مقاومت سیستم در مقابل راهکار 10:50
فصل هشتم
1 بررسی سیستمی خرابی ها 12:27

فایل های تمرینی