راهکارهای چرخه مدیریت سلامت اداری
736
  • 01:50
  • 8 فصل
  • متوسط
  • گواهینامه ندارد
85,000تومان
آنچه خواهید آموخت
  • بروز فساد که به معنی سوء‌استفاده از قدرت قانونی به منظور تأمین نفع شخصی است؛ در تمامی کشورهای دنیا از جمله مهم‌ترین مسائل مدیریت امور کشورها و شهرها در سطوح خرد، میانی و کلان محسوب می‌شود. به نحوی که با خود اثرات و تبعات منفی بسیاری از جمله عدم رضایت شهروندان از سازمان‌ها، گسترش فقر در جامعه، ممانعت از توسعه‌ی اقتصادی – اجتماعی و ... را به همراه می‌آورد. از این رو مبارزه با این پدیده و تأمین سلامت اداری از جمله مهم‌ترین موضوعات علم مدیریت و علوم اجتماعی را تشکیل می‌دهد. فعالیت اقتصادی سالم، ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن در کشور به فضایی نیازمند است كه در آن سرمایه گذار، صنعتگر، عنصر فعال در كشاورزی، مبتكر علمی و جوینده ی كار و همه ی قشر ها از صحت و سلامت ارتباطات حكومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش كنند.
محتوای درس
تعریف و مفهوم مدیریت سلامت اداری
1 تعریف و مفهوم مدیریت سلامت اداری 20:25
ویژگی های سازمان سالم
1 ویژگی های سازمان سالم 13:24
مولفه های چرخه مدیریت سلامت اداری
1 مولفه های چرخه مدیریت سلامت اداری 09:35
ویژگی های وضعیت ناسالم اداری
1 ویژگی های وضعیت ناسالم اداری 14:21
عوامل تهدید کننده چرخه مدیریت سلامت اداری
1 عوامل تهدید کننده چرخه مدیریت سلامت اداری 15:27
آشنایی با شورای دستگاه های نظارتی
1 آشنایی با شورای دستگاه های نظارتی 09:17
معیارهای تعیین شاخص
1 معیارهای تعیین شاخص 16:32
کمیته سلامت اداری
1 کمیته سلامت اداری 08:39

فایل های تمرینی