فرسودگی شغلی
1697
  • 02:30
  • 12 فصل
  • متوسط
  • گواهینامه ندارد
رایگان
آنچه خواهید آموخت
  • فرسودگی شغلی نوع خاصی از استرس ناشی از کار است .حالت خستگی جسمی یا عاطفی که شامل احساس کاهش موفقیت و از بین رفتن هویت شخصی نیز می شود. فرسودگی یک تشخیص پزشکی نیست. برخی از متخصصان فکر می کنند که شرایط دیگر ، مانند افسردگی ، فرسودگی شغلی دارد. برخی تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از افرادی که علائم فرسودگی شغلی را تجربه می کنند ، اعتقاد ندارند شغل آنها علت اصلی است. علت هر چه باشد ، فرسودگی شغلی می تواند بر سلامت جسمی و روحی شما تأثیر بگذارد. در نظر بگیرید که چگونه می دانید فرسودگی شغلی دارید و چه کاری می توانید در مورد آن انجام دهید.
  • افرادی که برای مقابله با استرس در محل کار تلاش می کنند ممکن است خود را در معرض خطر فرسودگی شغلی قرار دهند. فرسودگی شغلی می تواند باعث شود افراد احساس خستگی ، خالی و ناتوانی در کنار آمدن با مطالبات زندگی کنند. فرسودگی شغلی ممکن است با انواع علائم سلامت روحی و جسمی نیز همراه باشد. در صورت عدم فشار ، فرسودگی شغلی می تواند عملکرد خوبی در زندگی روزمره را ایجاد کند.
محتوای درس
خلاصه
1 معرفی 01:00
وجوه مختلف فرسودگی شغلی
1 وجوه مختلف فرسودگی شغلی وجوه مختلف فرسودگی شغلی 03:55
بهداشت روانی
1 بهداشت روانی بهداشت روانی 07:41
پریشانی روانی در محیط کار
1 پریشانی روانی در محیط کار پریشانی روانی در محیط کار 07:41
چیستی فرسودگی شغلی
1 چیستی فرسودگی شغلی چیستی فرسودگی شغلی 10:37
مراحل فرسودگی شغلی
1 مراحل فرسودگی شغلی مراحل فرسودگی شغلی 09:45
وجوه فرسودگی شغلی
1 وجوه فرسودگی شغلی وجوه فرسودگی شغلی 10:34
علائم هشداردهنده فرسودگی شغلی
1 علائم هشداردهنده فرسودگی شغلی علائم هشداردهنده فرسودگی شغلی 09:27
عوامل موثر در ایجاد فرسودگی شغلی
1 عوامل موثر در ایجاد فرسودگی شغلی عوامل موثر در ایجاد فرسودگی شغلی 12:19
راههای درمان فرسودگی شغلی
1 راههای درمان فرسودگی شغلی راههای درمان فرسودگی شغلی 12:19
راهبردهای سازمانی در مقابله با درمان فرسودگی شغلی
1 راهبردهای سازمانی در مقابله با درمان فرسودگی شغلی راهبردهای سازمانی در مقابله با درمان فرسودگی شغلی 22:33
مشخصات کلی شخصیت سالم در محیط کار
1 مشخصات کلی شخصیت سالم در محیط کار مشخصات کلی شخصیت سالم در محیط کار 17:23

فایل های تمرینی