ویرایش و نگارش
2476
  • 03:05
  • 24 فصل
  • متوسط
  • گواهینامه ندارد
80,000تومان
پیش نیازهای درس
  • ندارد
آنچه خواهید آموخت
  • یکی از مهم ترین معضلات و مشکلات نگارش و ویرایش در طول چند دهۀ اخیر بی توجهی به مبانی نظری و علمی این حوزه بوده است. بهره مندی از قلم شیوا و روان به عواملی وابسته است که فقط با گذراندن دوره های کوتاه مدت نگارش و ویرایش به دست نخواهد آمد. مطالعۀ متون برتر کهن و معاصر ادبی و علمی، آشنایی با علم ریشه شناسی، آشنایی با انواع مراجع و منابع، آشنایی با انواع گونه های ویرایش، تمرین پی در پی نوشتن، مطالعۀ متون ترجمه شدۀ معتبر، آشنایی با تاریخ صنعت چاپ و نشر، آشنایی با تاریخ نگارش و ویرایش، آشنایی با رابطۀ زبان و تفکر، آشنایی با تاریخ خط، آشنایی با تاریخ زبان های جهان، آشنایي با تاریخ تحول زبان فارسی، آشنایی با علم زبان شناسی، آشنایی با علم واژه گزینی و اصطلاح شناسی، آشنایی با تاریخ زندگی بزرگان نگارش و ویرایش، آشنایی با اصول و مبانی ترجمه، آشنایی با نحوۀ ترجمۀ متون علمی، آشنایی با تاریخ علم، آشنایی با صرف و نحو زبان علم، سبک¬ شناسی و آشنایي با علم بلاغت همه و همه موضوعاتی اند که فراگیری آن ها بر هر ویراستاری لازم است.
محتوای درس
معرفی
1 معرفی دوره 01:49
مقدمه
1 مقدمه 10:46
فصل اول
1 اصول بنیادین در مکاتبات اداری 06:02
فصل دوم
1 واژه های مناسب در شروع نامه های اداری 10:36
فصل سوم
1 اصول نگارش نام و عنوان اشخاص 06:29
فصل چهارم
1 کلیشه نویسی و معایب آن 11:54
فصل پنجم
1 جمله های مرکب و معترضه 07:50
فصل ششم
1 فعل های متوالی، واژه های هم معنی و عبارتهای وصفی 07:06
فصل هفتم
1 حذف فعل ، نشان مفعول بی واسطه 05:57
فصل هشتم
1 صفت مونث، صورت مجهول، تنوین 05:21
فصل نهم
1 موصول و حرف ربط، علامت جمع 07:53
فصل دهم
1 برخی واژه های مورد استفاده 07:56
فصل یازدهم
1 "ه" ملفوظ و غیرملفوظ 10:58
فصل دوازدهم
1 برخی واژه های مورد استفاده 07:35
فصل سیزدهم
1 برخی واژه های مورد استفاده 05:55
فصل چهاردهم
1 جمع های فارسی و عربی و حذف واژه های زاید 11:07
فصل پانزدهم
1 مثالهای کاربردی 09:15
فصل شانزدهم
1 پاراگراف 07:35
فصل هفدهم
1 انواع نامه های اداری 09:17
فصل هجدهم
1 امضاء نامه و رونوشت 04:11
فصل نوزدهم
1 انواع ویراستاری متن 09:55
فصل بیستم
1 ویژگی یک نوشته خوب 02:02
pdf
1 pdf دوره
آزمون پایانی

فایل های تمرینی