طراحی آموزش
399
  • 01:13
  • 8 فصل
  • متوسط
  • گواهینامه ندارد
80,000تومان
آنچه خواهید آموخت
  • به طورکلی طراحی برنامه آموزشی را می توان علم هنر و شیوه ایجاد برنامه های آموزشی یا تهیه آموزش دانست این تعریف بسیار کلی است .در تعریفی دیگر آمده است که طراحی برنامه آموزشی فرایند پیش بینی روشها براساس اهداف در شرایط خاص است اشاره کرده است که به طورکلی در طراحی برنامه آموزشی فعالیتهایی از قبیل تعیین هدف تحلیل آموزشی گزینش محتوا و رسانه ها و تعیین نظام ارزشیابی انجام می شود. با این حال فرایند طراحی آموزشی متأثر از عوامل مختلفی از قبیل دیدگاه و تجارب طراحی آموزشی ماهیت موضوع مخاطبان و نیازهای آموزشی است.
محتوای درس
معرفی
فصل اول
1 تعاریف طراحی آموزش و شاخص های آن 13:10
فصل دوم
1 مدل طبقه بندی هدفهای آموزشی بلوم 11:18
فصل سوم
1 تدوین طرح دوره آموزشی 07:25
فصل چهارم
1 سامانه طراحی برنامه های آموزشی 14:25
فصل پنجم
1 فرآیند سامانه طراحی برنامه های آموزشی 11:24
فصل ششم
1 ادامه فرآیند سامانه طراحی برنامه های آموزشی 05:43
فصل هفتم
1 ادامه فرآیند سامانه طراحی برنامه های آموزشی 09:35

فایل های تمرینی