مدیریت استرس
1614
  • 6 فصل
  • متوسط
  • گواهینامه ندارد
200,000تومان
آنچه خواهید آموخت
  • تاثیر استرس امروز در دنیای حقیقتی انکار ناپذیر است.
محتوای درس
فصل اول
1 استرس چیست؟ 16:56
فصل دوم
1 نکاتی در مورد استرس 09:12
فصل سوم
1 بیماری استرس و عومل ایجاد استرس 13:35
فصل چهارم
1 آثار احساس با استرس 13:16
فصل پنجم
1 مقابله با استرس 18:03
فصل ششم
1 اقدامات و تمرینات در منزل 10:43

فایل های تمرینی